Auteursmanagement, een essentiële functie voor de meeste uitgeverijen. PRESS ondersteunt die functie dan ook op veel vlakken:

 • Relatiebeheer

 • Royalty

 • Honorarium

 • Contracten

 • Betalingen

Relatiebeheer

PRESS heeft een uitgebreid relatiebeheer met:

 1. NAW gegevens

 2. IBAN Gegevens

 3. Meerdere adressen van meerdere soorten

 4. Koppelingen tussen personen en bedrijven mogelijk (“n op m”)

 5. Keuzemogelijkheid voor postverzending en betalingen

 6. Brievenboek

 7. Notitieregister

 8. E-mailregister

 9. Zelf te definiëren selecties

 10. Vele configureerbare extra velden

 11. Koppeling van auteurs aan artikelen

× ScreenshotRelatiebeheer
× ScreenshotRoyalty

Royalty

Royalty is de vergoeding van auteurs die gebaseerd is op de werkelijke verkoop van een artikel.

Auteurs kunnen in PRESS voorzien worden van royaltygegevens bij de verkoopartikelen waaraan ze gekoppeld zijn:

Hierbij heeft u de mogelijkheid om staffels in te voeren en om beschikbare percentages snel naar rato van de geleverde bijdrage te verdelen. In het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld was een royaltypercentage van 5,5 beschikbaar om te verdelen over de auteur. De een schreef 35 pagina’s, de ander 65, daarom verdeelt PRESS deze 5,5% als 1,92 en 3,58 over de auteurs.

Als de royaltyafspraken zo zijn vastgelegd in PRESS, kunnen ze daarna automatisch overgenomen worden in de door PRESS beheerde contracten.

Verder kunnen deze royaltyafspraken gebruikt worden om de royaltybedragen per jaar te berekenen en de betaalopdrachten klaar te zetten. Als u de omzet per artikel per jaar vanuit uw verkoopsysteem in PRESS laadt, dan kan PRESS deze omzetten combineren met de royaltyafspraken en zo betaalopdrachten klaar zetten, Via een configureerbare workflow kunnen deze betaalopdrachten worden geëxporteerd naar uw financieel systeem om van daar uit uitgevoerd te worden.

Honorarium

Honorarium is de vergoeding die aan een auteur wordt betaald, onafhankelijk van de werkelijke verkoop. Dit honorarium kan een vast bedrag zijn dat naast of in plaats van royalty wordt betaald.

Ook kan honorarium een bedrag zijn dat berekend wordt op basis van het door de auteur geleverde aantal eenheden. Bij voor € 50 per pagina of € 75 per artikel. Vooral bij tijdschriften en online producten wordt deze wijze van auteursbetaling toegepast

Eenheden van honorarium zijn bijvoorbeeld:

 • Afkoop auteursrechten

 • Honorarium

 • Artikel

 • Pagina

 • Tabel

Maar ook hier geldt: u bepaalt zelf welke eenheden voor u gewenst zijn.

× ScreenshotHonorarium
× ScreenshotContract

Contracten

PRESS heeft de mogelijkheid om contracten op te stellen en te beheren. Dit kunnen allerlei soorten contracten zijn, bijvoorbeeld voor:

 1. Auteurs
 2. Redacteuren
 3. Hoofdredacteuren
 4. Registermakers
 5. Vertalers
 6. Etc.

Per contractsoort wordt eenmalig een contracttemplate in PRESS vastgelegd. Bij elke keer dat een contract wordt gemaakt, wordt een template gekozen en gevuld met de specifieke gegevens van de auteur (NAW etc.), het artikel (titel, ISBN etc.) en de royalty- en/of honorariumafspraken.

Via een configureerbare workflow kan het contract worden goedgekeurd door de verantwoordelijke medewerkers en daarna naar de auteur worden gestuurd voor ondertekening. Dat versturen kan gebeuren via een hardcopy en de brievenbus, via e-mail, of via een online contractbeheer systeem zoals AdobeSign. Nadat het ondertekende contract terug ontvangen is, wordt het als PDF in PRESS ingeladen (dat gaat automatisch in geval van koppeling met AdobeSign) en daar verder bewaard.

Betalingen

Vanuit PRESS kunnen artikel-gerelateerde betaalopdrachten (zoals royalty-, honorarium- en reiskosten en onkosten) worden berekend en klaargezet voor export naar een financieel of factuurbeheer systeem. Indien gewenst gebeurt dat via een configureerbare workflow, zodat u zeker weet dat alleen geautoriseerde betaalopdrachten worden doorgestuurd.

Uiteraard kan de toegang tot de privacygevoelige persoonsgegevens zeer precies ingesteld worden om te voldoen aan de AVG normen!